Общи условия

Общи положения

Следните условия се отнасят за всички резервации за наем на автомобили, направени от клиента (наричан по-нататък „Клиент“ или „Вие“) към „Ди енд Ви Глобал“ ЕООД, ЕИК 205184798, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. „Зорница”, бл. 82, ет. 16 (наричано по-нататък „Наемодател“, „нас“ или „ние“), на сайта, включително неговата мобилна версия (наричани по-нататък „globalrentacar.bg“).

Като използвате „globalrentacar.bg“ и/или направите резервация за наемане на автомобил („Резервация“), Вие се съгласявате да бъдете обвързани с условията, посочени тук („Условията“). Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали Условията, преди на направите своята резервация.

Включването на продукти или услуги на „globalrentacar.bg“ в определен момент не означава и не гарантира, че тези продукти или услуги ще се налични по всяко време.

Запазваме си правото да преустановим предлагането на който и да било продукт/услуга, по което и да било време.
Запазваме си правото да променяме тези Условия по всяко време, без да Ви уведомяваме предварително. Версията на Условията, която ще се прилага за Вашата Резервация, ще бъде тази, която е публикувана на „globalrentacar.bg“ в момента, когато направите Резервацията.

Условия за Резервация

Резервация може да бъде направена от частни лица, които не извършват стопанска дейност, навършили са 21 години, които не са поставени под попечителство, и които:

 • са предоставили изискуемата информация чрез платформата за резервация от нерегистриран потребител;
 • са заплатили минималната такса за резервация;
 • са приели настоящите Условия;
  са потвърдили, че са запознати с Уведомлението за поверителност.

Условия за наемане

При сключване на договора за наем, Вие се задължавате да предоставите свидетелство за управление на МПС[1] за категория, съответна на посочения в Резервацията автомобил и валидно за целия срок на договора за наем, както и контролен талон за шофьорски книжки, издадени от Република България.

Наематели /лица, посочени като допълнителен шофьор/ на възраст под 21 години или са придобили правоспособност за управление на съответната категория автомобил преди по-малко от 3 (три) години, заплащат допълнителна такса.

Наемодателят може да предвиди допълнителни условия за наемане на определени категории автомобили, напр. различни изисквания за минимална възраст и опит и/или по-висок размер на депозита.

Срок

Минималният период за наем на автомобил е 24 часа.
В случай, че се нуждаете от автомобил за период по-дълъг от 3 месеца, моля обърнете се към Централния офис на Наемодателя за изготвяне на индивидуална оферта.

Цени и такси

Всички цени са в български лева и/или евро, спрямо централния курс на БНБ и включват 20 % ДДС.

Цената е базирана на 24-часов наем, с изключение на таксите, за които е посочено, че се заплащат еднократно.
Винетни такси – Наемната цена включва винетна такса за територията на Република България.

Пробег – Базовата наемна цена включва неограничен пробег, освен ако изрично не е посочено друго.

Гориво – Ако автомобилът е върнат с липсващо гориво, същото се заплаща допълнително, по цени, посочени в общите условия на Наемодателя.

Предплатено гориво – клиентът предплаща стойността на горивото и има право да върне автомобила с непълен резервоар без да заплаща липсващо гориво и административна такса. Наемодателят не дължи възстановяване на стойността на наличното неизползвано гориво.

Допълнителен шофьор – таксата се заплаща на ден за всеки допълнителен шофьор. Допустимо е да бъдат включени не повече от един допълнителен шофьор, освен ако в индивидуалния договор страните не се договорят за друго.

Детско столче – таксата за оборудване на автомобила с детско столче се заплаща на ден. Наемодателят не носи отговорност за превоз на деца в наетия автомобил без задължителните системи за обезопасяване, когато такива не са били посочени в Резервацията. Монтажът на системата за обезопасяване на деца е задължение на НАЕМАТЕЛЯ и стойността му не се включва в таксата.

Извън работно време – взимане или връщане на автомобил извън установеното работно време от 09:00 до 18:00 часа, както и в дните на официални празници, се начислява допълнителна еднократна такса.

Доставка/Прибиране – Услугата доставка или прибиране е безплатна в радиус до 40 км. от местоположението на наетия автомобил за гр. Бургас. Допълнителна такса се заплаща, в случай, че Наемателят иска да наеме/върне автомобила извън тези локации и при доставка/прибиране на автомобила на посочен от клиента адрес в рамките на населеното място, в което Наемодателят има установени локации или друга, посочена от клиента. Доставката на Наетия автомобил в други населени места, извън посочените, се договаря индивидуално.

Мобилна сервизна група – Услугата са предоставя когато НАЕМАТЕЛЯТ, в случай на повреда или възникването на други пречки за движението на наетия автомобил, желае отстраняването на повредата/пречките за движение посредством организирана от НАЕМОДАТЕЛЯ пътна помощ. В този случай същият заплаща такси, определени общите условия.

Сезонно оборудване – автомобилите са задължително оборудвани, съгласно действащите в Република България сезонни изисквания, които са включени в цената на наема.

Пътни нарушения

При глоби и/или пътни нарушения, клиентът се таксува с размера на съответната глоба и/или нарушение, плюс съответната неустойка, посочена в общите условия за наемане на автомобили, в зависимост от вида на нарушението.

В случай, че получи уведомление за извършено с наетия автомобил нарушение, установено с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, Наемодателят предоставя на контролните органи данните на клиента и допълнителния шофьор, като фишът/наказателното постановление се издава на клиента.

ПЪЛНА ЗАЩИТА – Освобождава от отговорност при щета и кражба. Наемателят може да се ползва от нея само ако е спазил правилата за движение по пътищата и след представяне на протокол за ПТП или друг документ, издаден от компетентните държавни органи и връщане на ключовете и документите на автомобила.

Освобождаването от отговорност не се прилага в следните случаи:

 • ПТП е причинено по вина на Клиента/допълнителния шофьор или съответната щета е в резултат на виновно действие на Клиента, негови представители, служители или трети придружаващи го лица, както и в случаите, когато в протокола за ПТП е записано, че същото е настъпило по „ВЗАИМНА ВИНА” и „НЕУСТАНОВЕНА ВИНА”;
 • Клиентът/допълнителният шофьор или други лица, на които е предоставил ползването на наетия автомобил, е управлявал автомобила под въздействието на алкохол и/или  наркотични и/или упойващи вещества;
 • ПТП или щетата е причинена умишлено от Клиента, негов представител или служител, допълнителния шофьор или трети придружаващи го лица;
 • Клиентът, негов представител, служител или допълнителния шофьор е предоставил управлението на Наетия автомобил на лице, което не е посочено като  допълнителен шофьор в Договора за наем;
 • ПТП или щетата е възникнала по време или във връзка с престъпление, извършено от Клиента, негов представитгел, служител, допълнителния шофьор или  придружаващо го лице;
 • Клиентът не е изпълнил предвидените в договора и общите условия към него задължения при ПТП или възникване на друг инцидент с наетия автомобил;
 • Кражба, щета или загуба на чистачки, антена, гуми, тасове, огледала, регистрационен номер, допълнително оборудване, ключове или документи на Наетия автомобил;
 • Липси и щети по интериора на Наетия автомобил;

Начини на плащане

При завършване на Резервацията е необходимо Клиентът да предплати крайната цена или да гарантира Резервацията с банкова карта.

Предплащане на Резервацията може да бъде извършено чрез:

 • дебитна карта;
 • кредитна карта – приемат се Visa и Masterсard
 • Банков превод

При гарантиране на Резервацията с банкова карта, тя ще бъде авторизирана за крайната сума на наема до изтичане на срока за получаване на автомобила.

В случай на гарантиране на Резервацията с банкова карта, Клиентът заплаща дължимата сума при сключване на договора за наем.
Задължително условие за сключване на договор за наем е предоставяне на депозит.  Депозитът се предоставя в брой или се авторизира от банковата карта на Клиента. Приемат се карти Visa и Masterсard, като картата трябва да е валидна за срока на наема.

Промяна или отказ на Резервация

С потвърждение на Резервацията от Клиента, той се съгласява с наемната цена и допълнителни такси, категорията и вида на автомобила, началната и крайна дата и час на  наемния период, място на получаване и връщане на автомобила, допълнително оборудване на автомобила и други посочени в Резервацията условия на наема.

Счита се, че Наемодателят е приел Резервацията с изпращане на потвърдителен имейл на посочения от Клиента имейл адрес, съдържащ детайли на Резервацията. За да завършите коректно и да осигурите вашата Резервация, трябва да използвате коректен  имейл адрес. Не носим отговорност за претенции, свързани с изпълнение на Резервацията в случай на грешни или некоректно въведени имейл адреси или грешни или некоректни (мобилни) телефонни номера.

Ако в Резервацията изрично е посочен конкретен модел автомобил, Резервацията обвързва Наемодателя за предоставяне на автомобил от посочения клас или по-висок такъв, и основни характеристики /трансмисия, ниво на оборудване/ по преценка и според наличните в автопарка на Наемодателя автомобили.

Клиентът има право да промени или анулира своята резервация, чрез обаждане на тел. +359 89 5488 499, или на e-mail:  info@globalrentacar.bg. Клиентите, които разполагат с ПИН код или номер на резервация (от писмото за потвърждение) имат възможност да променят или анулират своята резервация от меню Моите резервации в “globalrentacar.bg“.

Всяка промяна в резервацията следва да бъде одобрена от Наемодателя.

При анулиране на резервация, Клиентът дължи неустойка за анулиране, както следва:

 • при анулиране до 72 часа преди началната дата и час на наема – без неустойка;
 • при анулиране до 48 часа преди началната дата и час на наема – 30 % от крайната цена на Резервацията;
  при анулиране до 24 часа преди началната дата и час на наема – 50 % от крайната цена на Резервацията;
 • при анулиране по-малко от 24 часа преди началната дата и час на наема – 100 % от крайната цена на Резервацията.

Наемодателят удържа размера на таксата за анулиране от предплатената от Клиента сума, като останалата сума се възстановява в срок до 7 работни дни по посочена от Клиента банкова сметка.

В случай, че Резервацията е гарантирана с банкова карта, Наемодателят има право да усвои сума в размер на неустойката за анулиране.

Сключване на договор

Клиентът  е задължен да сключи договор за наем на резервирания автомобил до посочените в Резервацията дата и час за получаване на резервирания автомобил в офис на Наемодателя или посочен от него адрес за Доставка/Връщане на наетия автомобил.

В случай, че Клиентът няма регистриран потребителски профил е необходимо да носи разпечатано или в електронен формат на мобилно устройство с потвърждението на Резервацията.

В случай на закъснение от страна на Клиента, резервираният автомобил е гарантиран до 1 час. След изтичането на този срок автомобилът се освобождава и може да бъде предоставен на друг клиент, като Резервацията се счита за анулирана от страна на Клиента и Наемодателят има право на неустойка за анулиране в размер на 100 % от крайната цена на Резервацията.

Наемодателят има право да откаже сключването на договор за наем на резервиран автомобил, както и да получи неустойка за анулиране на Резервацията в размер на 100 % от крайната цена на Резервацията, в следните случаи:

 • Клиентът и/или допълнителен шофьор не разполага с валидно свидетелство за управление на МПС и контролен талон;
 • Клиентът и/или допълнителен шофьор са във видимо нетрезво състояние или под въздействие на наркотични или упойващи вещества;
 • В случай, че Клиентът и/или допълнителен шофьор, респективно представлявани от тях юридически лица, имат неизпълнени задължения към Наемодателя по предходни договори;
 • В случай на агресивно поведение от Клиента и/или допълнителен шофьор или използване на обидни или нецензурни думи към персонал на Наемодателя;
 • В случай, че Клиентът не разполага със система за обезопасяване на деца и такава не е заявена с Резервацията, когато са налични данни, че Клиентът ще превозва деца, за които използване на такава система, е задължително;

Заключителни разпоредби

За улеснение на Клиентите е възможно оригиналната българска версия на тези Условия да е налична на „globalrentacar.bg” в превод на други езици. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези Условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на всеки друг език, следва да бъде с превес версията на български език.

Настоящите Условия, както и предоставянето на нашите услуги, се регулират и се тълкуват в съответствие с българското законодателство.

Всеки спор, относно предоставените чрез „globalrentacar.bg“ услуги и резервации, следва да бъде разрешаван от компетентния български съд.
[1] Свидетелството за управление на МПС може да е:

 • издадено от Министерство на вътрешните работи при условията и по реда на Закона за движение по пътищата;
 • издадено от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, при условие, че лицето е навършило изискваната от Закона за движение по пътищата минимална възраст за съответната категория;
 • издадено в друга държава при следните условия:

a. държавата, в която е издадено, е договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и свидетелството отговаря на изискванията на приложение № 6 към конвенцията;

b. държавата, в която е издадено, е договаряща страна по Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили при условията на чл. IV, буква „а“ от него;

c. свидетелството е придружено от легализиран превод на български език;

d. свидетелството е международно и отговаря на изискванията на приложение № 7 към Конвенцията за движението по пътищата;

С факта на резервацията Клиентът декларира, че е запознат с Общите условия на Наемодателя за наемане на автомобили и ги приема.