Условия за наемане

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1 „Нает автомобил“ означава моторно превозно средство, предмет на Договора за наем и изрично идентифицирано в него с марка, модел, рег. №;

1.2 „Договор за наем“ или „Наемен договор” означава сключен между НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ договор за временно и възмездно ползване на автомобил, включително посочените в него приложения;

1.3 „Наемна цена” е цената на ползване на наетия автомобил за 24 часа /един ден/.

1.4 „Наемен период” е срокът, за който НАЕМОДАТЕЛЯТ е предоставил на НАЕМАТЕЛЯ ползването на наетия автомобил.

1.5 „Цена за наемен период” или „Обща наемна цена” е общата цена, дължима от НАЕМАТЕЛЯ за целия договорен срок за ползване на автомобила.

1.6 „НАЕМОДАТЕЛ“ е Ди Енд Ви Глобал ЕООД, ЕИК BG205184798, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. „Зорница“, бл. 82, ет. 16.

1.7 Освен, ако изрично не е упоменато в Договора за наем, Наетият автомобил се предоставя за ползване само на територията на Република България.

1.8 Ако в договора за наем е упоменат и допълнителен/и/ шофьор/и/, то същият/е/ е/са/ солидарно отговорен/и/ наред с НАЕМАТЕЛЯ за всички задължения на НАЕМАТЕЛЯ – предмет на договора за наем.

1.9 В случай, че НАЕМАТЕЛ е юридическо лице, то физическото/ите/ лице/а/, подписало договора за наем от името на НАЕМАТЕЛЯ, е/са/ солидарно отговорен/и/ наред с НАЕМАТЕЛЯ за всички задължения на НАЕМАТЕЛЯ – предмет на договора за наем. Ако физическото лице, подписало договора за наем от името на юридическото лице, не е имало правото да ангажира волята на юридическото лице, то за страна по договора за наем се счита съответното физическо лице, подписало договора.

2.0 При анулиране на резервация, Клиентът дължи неустойка за анулиране, както следва:

  • при анулиране до 72 часа преди началната дата и час на наема – без неустойка;
  • при анулиране до 48 часа преди началната дата и час на наема – 30 % от крайната цена на Резервацията;
  • при анулиране до 24 часа преди началната дата и час на наема – 50 % от крайната цена на Резервацията;
  • при анулиране по-малко от 24 часа преди началната дата и час на наема – 100 % от крайната цена на Резервацията.

II. ПРЕДАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА АВТОМОБИЛ

2.1 НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя наетия автомобил на НАЕМАТЕЛЯ в изправно техническо състояние с необходимите документи за движение по пътната мрежа на територията на Република България и със задължително оборудване, съгласно действащите в страната нормативни изисквания и посоченото в Договора за наем допълнително оборудване, като предаването се отразява в двустранно подписан Приемо-предавателен протокол, представляващ неразделна част от Договора за наем.

• НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне наетия автомобил с всички предадени му документи и оборудване в уговорения срок и място в същото състояние, в което му е предоставен, в рамките на работното време на НАЕМОДАТЕЛЯ, което се удостоверява в Приемно-предавателния протокол. Работното време на НАЕМОДАТЕЛЯ е от 09,00 часа до 19,00 часа от понеделник до неделя, включително, без дните, обявени за национални празници. В противен случай същият НАЕМАТЕЛЯТ Дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ допълнителна „такса извънработно време“, чийто размер се уговаря в Наемния договор.

2.2 В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ откаже да подпише Приемо-предавателния протокол при връщане на Наетия автомобил, протоколът се подписва от НАЕМОДАТЕЛЯ и един свидетел, който удостоверява отказа на НАЕМАТЕЛЯ, като в този случай НАЕМАТЕЛЯТ е обвързан от констатираните в протокола факти.

2.3 Срокът на Договора може да бъде продължен с изричното съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, като НАЕМАТЕЛЯТ трябва да заплати допълнителната сума на НАЕМОДАТЕЛЯ за удължаване на договора за договорения нов наемен период, не по-късно от уговорения час за връщане.

2.4 При неспазване на срока за връщане на Наетия автомобил НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на:

• наемната цена на Наетия автомобил за 1 (един) ден – при забава до 4 (четири) часа;

• наемната цена на Наетия автомобил за 2 (два) дни – при забава от 4 (четири) до 8 (осем) часа;

• наемната цена на Наетия автомобил за 3 (три) дни – при забава над 8 (осем) часа.

• петорният размер на наемната цена на Наетия автомобил за всеки ден забава – при забава над 24 часа. Неустойката по настоящата клауза се заплаща за всеки ден забава, включително първия, до връщане на Наетия автомобил. В този случай, за забава от един ден, се счита всеки започнал да тече 24-часов период от време след изтичането на уговорения ден и час на връщане на наетия автомобил. Във всички случаи неустойката не може да бъде по-малка от размера на внесения депозит.

2.5 Неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от НАЕМАТЕЛЯ за повече от 24 (двадесет и четири) часа, се счита за присвояване/обсебване и НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява компетентните органи, като си запазва всички други права по Договора за наем.

2.6 В случай, че Наетият автомобил е оборудван с проследяваща система, и в допълнение към всички други възможности по Договора за наем или приложимото законодателство, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право без предупреждение да блокира стартирането на двигателя и/или да предприеме действия за връщане владението на Наетия автомобил в следните случаи:

• НАЕМАТЕЛЯТ не е върнал Наетия автомобил в договорения срок;

• Наетият автомобил премине държавната граница на Република България без предварително писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ;

• НАЕМАТЕЛЯТ е допуснал рисково шофиране;

• НАЕМАТЕЛЯТ системно (три и повече пъти) превиши максимално допустимата скорост;

• НАЕМАТЕЛЯТ превиши максимално допустимата скорост с повече от 30 км/час;

• При спиране на излъчването на сигнал от проследяващата система и липса на връзка с НАЕМАТЕЛЯ.

• При получаване на информация от компетентните органи, че Наетият автомобил се използва от НАЕМАТЕЛЯ за извършване на престъпление или административно нарушение.

III. НАЕМНА ЦЕНА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ

3.1 Наемната цена на автомобила се определя на база цената за ползване за един ден, а цената на наемния период или общата наемна цена се определя, съобразно наемния период.

3.2 НАЕМАТЕЛЯТ заплаща пълния размер на общата наемна цена и посочените в договора такси при сключване на Договора за наем.

3.3 НАЕМАТЕЛЯТ може да заплати общата наемна цена в брой /при спазване на нормативните ограничения за размера на плащания в брой/, по банков път, на ПОС терминал с дебитна или кредитна карта, както и чрез платформи за разплащане. Ако в авторизациоинната форма с данните на разплащателната сметка е собственост на трето лице, различно от наемателя, допълнителния/те/ шофьор/и/ или лицето, сключващо договора от името на юридическо лице, то се вписва като картодържател, трябва да присъства при наемането на автомобила и отговаря солидарно наред с НАЕМАТЕЛЯ за всички задължения на НАЕМАТЕЛЯ по Наемния договор.

3.4 Наемната цена не включва гориво. С изключение на случаите, в които НАЕМАТЕЛЯТ е заплатил такса „Предплатено гориво“, при връщане на автомобила с непълен резервоар, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща липсващото гориво по цена, определена в Приложение № 1 към чл. 6.15 от настоящите общи условия, представляващо неразделна част от настоящите общи условия.

3.5 Наемната цена включва стойността на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и винетна такса за територията на Република България. – гтп, го, винетка.

3.6 Всички посочени в Договора за наем цени и допълнителни такси са с включен ДДС.

3.7 Наемната цена не включва ползването на допълнително оборудване или услуги, за които в условията на резервацията или в Договора за наем са посочени допълнителни такси. При заплащане на посочения в Договора размер на еднократни или дневни такси, НАЕМАТЕЛЯТ има право да ползва допълнително оборудване или услуги, както следва:

  • ЧАСТИЧНА ЗАСТРАХОВКА (PI) – Частичната застраховка (РI) покрива щети по екстериора. Наемателя носи отговорност само за нанесени щети по гуми, джанти и стъкла. Ако наемателят не е спазил ЗДП (употребил е наркотични упойващи вещества или алкохол), и е причинил щета по автомобила, то той носи отговорност до размера на щетата. Наемателят е задължен да се свърже с нас на +359 895488499 и да информира полицията за възникнало ПТП, както и да получи документ, удостоверяващ събитието (Протокол). Без документ застраховката не е валидна и наемателят носи пълна отговорност за автомобила. Застраховката не важи, ако наетият автомобил е предоставен на лица, не вписани като допълнителни водачи, носещи отговорност за наетия автомобил, както и ако е напуснал националната пътна мрежа и е претърпял ПТП извън нея. Застраховката (РI) не покрива липси по интериор и екстериор на автомобила, както и увредени интериорни елементи, в следствие на неправомерна употреба на автомобила или след употреба на тютюневи изделия, наркотични упойващи вещества или алкохол.
  • ПЪЛНА ЗАСТРАХОВКА (FI) – Наемателят не носи отговорност за нанесени щети по автомобила. Тази застраховка покрива всички щети по автомобила. Наемателят е задължен да се свърже с нас на +359 895488499 и да информира полицията за възникнало ПТП, както и да получи документ, удостоверяващ събитието (Протокол). Без документ застраховката не е валидна и наемателят носи пълна отговорност за автомобила. Застраховката не важи, ако наетият автомобил е предоставен на лица, не вписани като допълнителни водачи, носещи отговорност за наетия автомобил, както и ако е напуснал националната пътна мрежа и е претърпял ПТП извън нея. Застраховката (FI) не покрива липси по интериор и екстериор на автомобила, както и увредени интериорни елементи, в следствие на неправомерна употреба на автомобила или след употреба на тютюневи изделия, наркотични упойващи вещества или алкохол.
  • БЕЗ ЗАСТРАХОВКА – При липса на застраховка и липса на вина от страна на наемателя за нанесени щети на наетия автомобил, отговорността възлиза до размера на депозита. При липса на застраховка и нанесена щета по вина на наемателя, отговорността възлиза до размера на щетата.

• Такса „Допълнителен шофьор“ – посочения в Договора за наем допълнителен шофьор има право да управлява Наетия автомобил. Таксата се начислява на ден за всеки един допълнителен шофьор.

• Такса „Детско столче – НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя наетия автомобил с предадена на НАЕМАТЕЛЯ система за обезопасяване на деца, съгласно ЗДвП и нормативните актове по прилагането му от група, посочена в Договора за наем. Таксата се заплаща на ден. Монтажът на системата за обезопасяване на деца е задължение на НАЕМАТЕЛЯ и стойността му не се включва в таксата. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за превоз на деца в лекия автомобил без задължителните системи за обезопасяване, както и за щети в резултат на монтажа на системата.

• Такса „Предплатено гориво” – освобождава НАЕМАТЕЛЯ от задължение да заплати липсващото гориво и неустойка при връщане на автомобила с непълен резервоар. НАЕМОДАТЕЛЯТ не дължи възстановяване на стойността на наличното и неизползвано гориво при връщане на Наетия автомобил;

• Такса „Извън работно време” – НАЕМАТЕЛЯТ има право да получи или върне Наетия автомобил извън установеното работно време от 09:00 часа до 18:00 часа, както и в дните на официални празници за Република България. Таксата се заплаща еднократно при сключването на договора за наемане на автомобила.

• Такса „Доставка/Прибиране“ – НАЕМАТЕЛЯТ има право да получи или върне Наетия автомобил на определено в Наемния договор място в рамките на населеното място, в което НАЕМАТЕЛЯТ посочи. Доставката/Прибирането на Наетия автомобил в други населени места се договаря индивидуално.

• Такса „Мобилна сервизна група“ – НАЕМАТЕЛЯТ, в случай на повреда или възникването на други пречки за движението на наетия автомобил, желае отстраняването на повредата/пречките за движение, посредством организирана от НАЕМОДАТЕЛЯ пътна помощ. В този случай същият заплаща такси, упоменати в Приложение № 1 към чл. 6.15 от настоящите общи условия.

При иск от трети лица срещу НАЕМОДАТЕЛЯ за периода на нерегламентираното излизане на наетия автомобил извън границите на Р. България, НАЕМАТЕЛЯТ поема имуществена отговорност за виновно причинени вреди. Всички допълнителни покрития, заплатени от НАЕМАТЕЛЯ в този случай са невалидни и той е изцяло отговорен за причинените на НАЕМОДАТЕЛЯ вреди.

IV. ДЕПОЗИТ

4.1 При сключване на Договора за наем НАЕМАТЕЛЯТ предоставя депозит, който обезпечава изпълнението на задълженията му по Договора за наем. Депозитът се освобождава след връщане на наетия автомобил в състоянието, в което е предаден, съобразно Приемо-предавателния протокол и заплащане на всички дължими от НАЕМАТЕЛЯ суми, включително, но не само наемна цена за наемния период, допълнителни такси, разходи, неустойки и обезщетения за причинени от НАЕМАТЕЛЯ вреди на Наетия автомобил.

4.2. Депозитът се предоставя в брой, по банков път, чрез платформа за разплащания или се авторизира от кредитна карта на НАЕМАТЕЛЯ или трето лице /КАРТОДЪРЖАТЕЛ/. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е предоставил данни на банкова карта и депозитът е авторизиран от нея, той дава неотменимото си и безусловно съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, след като и ако е усвоил изцяло депозита в предвидените в договора случаи, дори и след приключването му, да изтегли суми, надвишаващи депозита, като подписа, положен на първата страница от договора за наем ще се счита за положен и на извлеченията от POS – терминал. Предоставената карта трябва да бъде със срок на валидност до края на наемния период, в противен случай НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за възстановяване на депозита. При настъпила промяна в предоставените данни на разплащателната карта или ако такава се наложи от обслужващата НАЕМАТЕЛЯ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ банка, същият е длъжен незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ за настъпилата промяна. За луксозни автомобили [SIPP кодове: UFAH, GVAD, LLAH, LFAD, LFAH, OPAD, LEAR] депозитът може да бъде направен само с кредитна карта.

4.3 Размерът на депозита зависи от класа на автомобила и се определя в Наемния договор.

4.4 При опция „Пътуване в чужбина“ депозитът се удвоява.

4.5 НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да удържи от депозита стойността на незаплатените от НАЕМАТЕЛЯ дължими суми по Договора за наем /в това число наемна цена, допълнителни такси, неустойки и причинени на НАЕМОДАТЕЛЯ вреди/, а остатъкът се връща на НАЕМАТЕЛЯ в срок до един месец от датата на връщане на наетия автомобил.

4.6 При продължаване на срока на Наемния договор остатъкът от депозита се връща на НАЕМАТЕЛЯ в посочения в чл. 4.5 срок след изтичането на продължения срок на Наемния договор и връщане на автомобила. В случай, че депозитът е заплатен с кредитна карта, то депозитът остава на разпореждане на НАЕМОДАТЕЛЯ за срок от още един месец, считано от датата на връщане на наетия автомобил.

4.7 Ако срокът на наемния период е удължен, то депозитът остава на разположение на НАЕМОДАТЕЛЯ за още един месец, считано от датата на изтичането на продължения срок и връщането на автомобила.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

5.1 В случай, че ползването на Наетия автомобил е невъзможно или затруднено, поради техническа неизправност, НАЕМОДАТЕЛЯТ е задължен да предостави на НАЕМАТЕЛЯ заместващ автомобил от същия или по-висок клас за първоначално договорения срок, увеличен с периода от получаване на уведомлението от НАЕМАТЕЛЯ до предоставянето на заместващия автомобил. НАЕМОДАТЕЛЯТ не дължи връщане на платените по Договора за наем суми, в случай че НАЕМАТЕЛЯТ откаже заместващия автомобил от по-висок клас или подобен.

5.2 В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ е заплатил допълнителна такса „Пълна защита“ при настъпване на пътно-транспортно произшествие (ПТП), щета, инцидент или в случай на кражба на Наетия автомобил, НАЕМОДАТЕЛЯТ е задължен:

• за своя сметка да осигури репатриране на Наетия автомобил от мястото на инцидента;

• да предостави на НАЕМАТЕЛЯ заместващ автомобил от същия или по-висок клас за първоначално договорения срок;

5.3. Разпоредбата на предходната точка не се прилага в случаите, когато такса “Пълна защита” е изключена, съобразно клаузите на настоящите общи условия.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
6.1 НАЕМАТЕЛЯТ е задължен да ползва Наетия автомобил по предназначение и да полага дължимата грижа на добър стопанин и старание за опазването му от увреждане, както и до го поддържа и върне на НАЕМОДАТЕЛЯ почистен, без следи от храни, петна и други вещи и/или отпадъци. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да спазва нормативните актове, регламентиращи движението по пътищата, инструкциите и препоръките на производителя и/или доставчика на наетия автомобил, както и изискванията на застрахователя и НАЕМОДАТЕЛЯ.

6.2 НАЕМАТЕЛЯТ е задължен да спазва правилата за движение, като заплаща всички санкции, наложени от контролните органи за допуснати от НАЕМАТЕЛЯ нарушения. В случай, че приложимото законодателство предвижда спиране от движение на Наетия автомобил, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ, освен цената за наемния период, така и всички разходи, заплатени от НАЕМОДАТЕЛЯ задължения към държавни и общински органи и трети лица, както и неустойка, равняваща се на трикратния размер на наемната цена за срока, през който лекият автомобил е спрян от движение, но не по-малко от размера на внесения депозит.

6.3 НАЕМАТЕЛЯТ е задължен при напускане на Наетия автомобил да не оставя в него ключа и дистанционното, свидетелството за регистрация, застрахователни полици и други предоставени от НАЕМОДАТЕЛЯ документи и преносими устройства.

6.4 НАЕМАТЕЛЯТ няма право да напуска и да се отдалечава от Наетия автомобил без да е заключен и без да е сигурен, че същият е паркиран на разрешено за целта и безопасно място.

6.5 НАЕМАТЕЛЯТ няма право да ползва Наетия автомобил за осъществяване на търговска дейност или да го използва за транспортиране на едри, насипни или други товари, извън допустимите от производителя на автомобила, в т.ч. и животни и клетки с животни над 10 кг брутно тегло; за теглене на друго моторно превозно средство или ремарке; за транспортиране на хора срещу заплащане, включително и при условията на споделено пътуване, както и транспортирането на хора, качени на автостоп. При неизпълнение на тези си задължения НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка, определена в Приложение № 1 към чл. 6.15 от настоящите общи условия, както чл. 6.16 от тях. Неустойката се дължи за всяко едно отделно нарушение.

6.6 НАЕМАТЕЛЯТ няма право да ползва Наетия автомобил за участия в обучения, състезания, тренировки и/или да използва автомобила за обучение на шофьори. При неизпълнение на тези си задължения НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка, определена в Приложение № 1 към чл. 6.15 от настоящите общи условия, както и в чл. 6.16 от тях. Неустойката се дължи за всяко едно отделно нарушение.

6.7 НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава наетия автомобил под наем на трети лица, както и по какъвто да било друг начин да предоставя ползването на лица, които не са посочени в договора за наем. При неизпълнение на тези си задължения НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка, определена в Приложение № 1 към чл. 6.15 от настоящите общи условия, както и в чл. 16.6 от тях. Неустойката се дължи за всяко едно отделно нарушение.

6.8 НАЕМАТЕЛЯТ няма право да ремонтира Наетия автомобил сам, без позволението на Наемодателя.

6.9 Тютюнопушенето в Наетия автомобил е забранено. При установяване на следи от пушене, Наемателят дължи неустойка, упомената в Приложение №1, , представляващо неразделна част от настоящите общи условия.

6.10 НАЕМАТЕЛЯТ и допълнителният шофьор нямат право да управляват наетия автомобил, ако са употребили алкохол и/или наркотици и/или други упойващи вещества. При неизпълнение на тези си задължения НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка, равняваща се на трикратния размер на цената за наемния период. Неустойката се дължи за всяко едно отделно нарушение.

6.11. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да съхранява с грижата на добър стопанин ключовете, документите и други преносими устройства на наетия автомобил.

6.12. При нанесени щети по гуми на наетия автомобил, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен самостоятелно да смени повредената гума с резервната или да използва авариен комплект за ремонт на гума за отстраняването на щетата, след което да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ и посети най-близкия му офис за оглед на щетата. Изискването за посещение до офиса не се прилага при клауза „Пълна защита“, освен ако не са налице предвидените в настоящите общи условия изключения за действието на тази клауза.

6.13. Наемателят носи отговорност за възстановяване в пълен размер на всички разходи за репатриране на наетия автомобил, както и за отстраняване на технически неизправности и повреди на Наетия автомобил, причинени поради умишлено или небрежно действие или бездействие на НАЕМАТЕЛЯ, в т.ч. и зареждане на неподходящ тип гориво, пренебрегване на индикация за наличие на техническа неизправност, шофиране извън пътища с трайна пътна настилка или по пътища с повредена настилка и др.

6.14. НАЕМАТЕЛЯТ дължи заплащане на всички констатирани липси по автомобила, чиято стойност се определя, съобразно документ, издаден от оторизиран сервиз на съответната марка автомобил.

6.15. Дължимите обезщетения и неустойки се определят в Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящите общи условия. В случай, че ремонтът на автомобила е по-скъп, поради специфична боя, марка, модел, по-висок клас или щета, която не е посочена в приложението, същата се определя на база документ, издаден от оторизиран сервиз на съответната марка автомобил. Освен разходите за щетите, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ и всички разходи за пътна помощ или транспортиране до мястото на събитието и сервиза, както и всички платени от НАЕМОДАТЕЛЯ и дължими от НАЕМАТЕЛЯ санкции и задължения към държавни и общински органи и трети лица.

6.16. При неизпълнение на които и да било задължения на НАЕМАТЕЛЯ, за които не са посочени конкретни размери на неустойка в договора за наем, настоящите общи условия и Приложение № 1 към тях, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща неустойка в трикратния размер на цената за наемния период, но не по-малко от размера на депозита.

6.17. Независимо от предходните клаузи, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да претендира от НАЕМАТЕЛЯ разликата между пълния размер на претърпените вреди /претърпени загуби и пропуснати ползи/ и дължимите, съгласно наемния договор, настоящите общи условия и приложение № 1 към тях неустойки и обезщетения.

VII. ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ПОВРЕДИ, ИНЦИДЕНТИ С НАЕТИЯ АВТОМОБИЛ
7.1 При настъпване на ПТП, щета, инцидент с Наетия автомобил или в случай на кражба, Наемателят е задължен:

• да предприеме необходимите действия за ограничаване на размера на вредите;

• да сигнализира незабавно на тел. 112 като остане на мястото на инцидента и окаже необходимото съдействие на компетентните органи, включително като съобщи всички обстоятелства, свързани със съответното събитие и участва при съставяне на необходимите документи;

• да уведоми незебавно Наемодателя и застрахователя за настъпилото събитие и предприетите до момента действия, като следва получените от него инструкции.

7.2 В случай на ПТП или щета на Наетия автомобил НАЕМАТЕЛЯТ поема разходите за връщането му до сервиз или офис на НАЕМОДАТЕЛЯ, освен ако НАЕМАТЕЛЯТ е освободен от отговорност, съгласно условията на Договора за наем.

7.3 Отговорността на НАЕМАТЕЛЯ за вреди в резултат на ПТП, кражба или друг инцидент с Наетия автомобил е ограничена до размера на депозита само в случаите на заплатена такса „Пълна защита“ и то ако не са предвидени изключенията от действието на тази клауза .

7.4 Предвиденото в Договора ограничение или изключване на отговорността на НАЕМАТЕЛЯ не се прилага, като НАЕМАТЕЛЯТ е задължен да обезщети в пълен размер претърпените от НАЕМОДАТЕЛЯ вреди и пропуснати ползи, във всеки от следните случаи:

• ПТП е причинено по вина на НАЕМАТЕЛЯ/допълнителния шофьор или съответната щета е в резултат на виновно действие на НАЕМАТЕЛЯ или трети придружаващи го лица, както и в случаите, когато в протокола за ПТП е записано, че същото е настъпило по „ВЗАИМНА ВИНА” и „НЕУСТАНОВЕНА ВИНА”;

• НАЕМАТЕЛЯТ или допълнителният шофьор, на които е предоставил ползването на Наетия автомобил е управлявал автомобила под въздействието на алкохол и/или наркотични и/или упойващи вещества;

• ПТП или щетата е причинена умишлено от НАЕМАТЕЛЯ, допълнителния шофьор или трети придружаващи го лица;

• НАЕМАТЕЛЯТ или допълнителният шофьор е предоставил управлението на Наетия автомобил на лице, което не е посочено като допълнителен шофьор в Договора за наем;

• ПТП или щетата е възникнала по време или във връзка с престъпление, извършено от НАЕМАТЕЛЯ, допълнителния шофьор или придружаващо го лице;

• НАЕМАТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по чл 7.1 от настоящите общи условия;

• Кражба или щета на чистачки, антена, гуми, тасове, огледала, регистрационен номер, допълнително оборудване, ключове или документи на Наетия автомобил;

• Липси и щети по интериора на Наетия автомобил.

7.5 В случай на загуба на документи, регистрационен номер, GPS навигация или ключове на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ дължи съответната неустойка, съобразно в Приложение № 1 към чл. 6.15, представляващо неразделна част от настоящите общи условия.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1 Всички изменения и допълнения в наемния договор, както и всички документи, отразяващи изпълнението му, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от страните или техни овластени представители.

8.2 Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на Договора се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие, компетентен да разреши спора е Бургаски районен съд или Бургаски окръжен съд, в зависимост от правилата на родовата подсъдност.

8.3 За всички неуредени в Договора въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 228 – 239 от Закона за задълженията и договорите, Закона за движение по пътищата, както и разпоредбите на действащото законодателство. Договорът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. Неразделна част от него са условията за наемане, общите условия и приемно-предавателния протокол.

8.4 Настоящите общи условия на български се намират на официалната интернет страница на адрес: https://globalrentacar.bg/uslovia-za-naem, и английски език тук: https://globalrentacar.bg/en/terms-of-rental/ като в случай на различия в превода водещ е текстът на български език.

8.5 Настоящите общите условия са приети с акт на компетентния орган на Ди Енд Ви Глобал ЕООД от 2024 г. и влизат в сила и се прилагат, считано от 2024 г.

НЕУСТОЙКИ

 

Име на глобата/ неустойката Таксуване без Пълна защита Таксуване при Пълна защита
Лека вдлъбнатина/драскотина до 1.5 см. Изисква се протокол. Наемателят подлежи на таксуване спрямо официалния ценоразпис на наемодателя. Наемателят не подлежи на таксуване при спазени условия за наемане.
Вдлъбнатина/драскотина над 1.5 см. Изисква се протокол. Наемателят подлежи на таксуване спрямо оценка на щетата в оторизиран сервиз. Наемателят не подлежи на таксуване при спазени условия за наемане.
Щети по огледала, стъкла, стопове и фарове Таксуване, спрямо оценка на щетата в оторизиран сервиз. Наемателят не подлежи на таксуване при спазени условия за наемане.
При нужда от пастиране/полиране по вина на наемателя 40 € / детайл. Наемателят не подлежи на таксуване при спазени условия за наемане.
Загуба или щета на тас Таксуване, спрямо оценка на липсата/щетата в оторизиран сервиз. Наемателят не подлежи на таксуване при спазени условия за наемане.
Ремонт на стоманени джанти 50 € /джанта. Наемателят не подлежи на таксуване при спазени условия за наемане.
Подмяна на стоманена джанта Таксуване, спрямо оценка на щетата в оторизиран сервиз. Наемателят не подлежи на таксуване при спазени условия за наемане.
Ремонт по лети джанти Таксуване, спрямо оценка на щетата в оторизиран сервиз. Наемателят не подлежи на таксуване при спазени условия за наемане.
Подмяна на лети джанти Таксуване, спрямо оценка на щетата в оторизиран сервиз. Наемателят не подлежи на таксуване при спазени условия за наемане.
Щети по гуми Таксуване спрямо оценка на щетата в оторизиран сервиз. Наемателят не подлежи на таксуване при спазени условия за наемане.
Ремонт на пукнати гуми: 14′ – 16′ 17′ – 20′ 30 € / гума 80 € / гума Наемателят не подлежи на таксуване при спазени условия за наемане.
Подмяна на гуми Таксуване, след оценка в оторизиран сервиз. Наемателят не подлежи на таксуване при спазени условия за наемане.
Щети и липси, деформации или нарушена цялост по ходовата част Таксуване, спрямо оценка на щетата в оторизиран сервиз. Таксуване, спрямо оценка на щетата в оторизиран сервиз.
Самоиницииран ремонт на автомобила от наемателя без изрично съгласие от страна на наемодателя 2000 € еднократно + депозита 2000 € еднократно + депозита
Самоинициирано сваляне на рекламни надписи и брандировка без да е уведомен наемодателя и без да е платена custom extra за това. 80 € еднократно 80 € еднократно
Мокър салон/ силно замърсен интериор 100 € еднократно 100 € еднократно
Щети по интериора на автомобила Таксуване, спрямо оценка на щетата в оторизиран сервиз. Таксуване, спрямо оценка на щетата в оторизиран сервиз.
Загуба, кражба или унищожение на оборудване по автомобила Таксуване, спрямо оценка на събитието в оторизиран сервиз. Таксуване, спрямо оценка на събитието в оторизиран сервиз.
Загуба или увреждане на: Wi fi рутер Детско столче Бустър GPS навигация Паркинг билет за летищата в Бургас, Варна и София 75 € еднократно 120 € еднократно 40 € еднократно 200 € еднократно 15 € еднократно 75 € еднократно 120 € еднократно 40 € еднократно 200 € еднократно 15 € еднократно
Липсващо гориво 3.00 € / всеки липсващ литър + 30 € административна такса 3.00 € / всеки липсващ литър + 30 € административна такса
Грешно налято гориво от наемателя 2 € / км. в посока за репатриране на автомобила до оторизиран сервиз + покриване на разходите по отремонтирането на автомобила спрямо оценката на специализирания сервиз + депозита 2 € / км. в посока за репатриране на автомобила до оторизиран сервиз + покриване на разходите по отремонтирането на автомобила спрямо оценката на специализирания сервиз + депозита
Загуба на всички документи на автомобила 200 € еднократно 200 € еднократно
Загуба на всички документи на автомобила 200 € еднократно 200 € еднократно
Загуба на полица/гражданска отговорност, талон към гражданска отговорност или ГТП на автомобила 30 € еднократно 30 € еднократно
Загуба на зелена карта 50 € еднократно 50 € еднократно
Загуба на регистрационен номер 200 € еднократно 200 € еднократно
Загуба на ключ Таксуване, спрямо оценка на събитието в оторизиран сервиз. Таксуване, спрямо оценка на събитието в оторизиран сервиз.
Следи от превоз на животни 100 € еднократно 100 € еднократно
Следи от пушене в автомобила 100 € еднократно 100 € еднократно
Нерагламентирано излизане в Чужбина 300 €/ на страна, за която няма издадено пълномощно + депозита 300 €/ на страна, за която няма издадено пълномощно + депозита
За използване на автомобила за престъпна дейност от наемателя 500 € еднократно 500 € еднократно
При превоз на товари, несъвместими с характеристиките на автомобила 300 € еднократно 300 € еднократно
При установено участие в гонки, офроуд, рали или някакъв друг вид състезание с автомобила 300 € еднократно 300 € еднократно
При шофиране извън регламентираната пътна мрежа по натрайни настилки Mежду 100 € – 300 € спрямо класа на автомобила + депозита Mежду 100 € – 300 € спрямо класа на автомобила + депозита
Посещение от авариен екип поради повреда или щета по вина на наемателя. 1,5 € / км. в посока от/до местоположението на повредата + 30 € административна такса 1,5 € / км. в посока от/до местоположението на повредата + 30 € административна такса
При спиране на автомобила от движение по вина на наемателя Депозитът се задържа + да се покрият разноските за времето, за което е спрян автомобила от движение на цена по актуалната ценова листа на наемодателя. Депозитът се задържа + да се покрият разноските за времето, за което е спрян автомобила от движение на цена по актуалната ценова листа на наемодателя.
Неустойка за преотстъпване на автомобила на трети лица, които не са вписани в договора 500 € еднократно 500 € еднократно
При използване на автомобила за теглене на други превозни средства 300 € еднократно 300 € еднократно
Промяна на локацията на връщане извън рамките на града от страна на наемателя без предупреждение към наемодателя Таксата за еднопосочен наем за прибирането на автомобила до локацията на връщане, посочена в договора + 30 € административна такса. Таксата за еднопосочен наем за прибирането на автомобила до локацията на връщане, посочена в договора + 30 € административна такса.
Промяна на мястото на връщане в рамките на града от страна на наемателя без предупреждение към наемодателя 20 € еднократно 20 € еднократно
Такса за закъснение: до 4 часа закъснение 4-8 часа закъснение повече от 8 часа закъснение повече от 24 часа закъснение Такса за 1 наемен ден по актуалната ценова листа на наемодателя такса за 2 наемни дни по актуалната ценова листа на наемодателя такса за 3 наемни дни по актуалната ценова листа на наемодателя такса за 3 наемни дни по актуалната ценова листа на наемодателя за всеки просрочен ден + депозита се задържа. Автомобилът следва да се обяви за обсебен в Полицията. Такса за 1 наемен ден по актуалната ценова листа на наемодателя такса за 2 наемни дни по актуалната ценова листа на наемодателя такса за 3 наемни дни по актуалната ценова листа на наемодателя такса за 3 наемни дни по актуалната ценова листа на наемодателя за всеки просрочен ден + депозита се задържа. Автомобилът следва да се обяви за обсебен в Полицията.
Такса за по-ранно връщане Сумата за наема се преизчислява спрямо промяната в продължителността на наема по актуалния ценоразпис на наемодателя + 3 наемни дни неустойка. Сумата за наема се преизчислява спрямо промяната в продължителността на наема по актуалния ценоразпис на наемодателя + 3 наемни дни неустойка.
Наложени административни такси към наемателя по време на наем на автомобил от Green rent a car (глоби, фишове, актове, щети и др.): до 50 € над 50 € 20 € еднократно 50 € еднократно 20 € еднократно 50 € еднократно
Нарушение на рекламни стикери на Proace Verso 250 € за страничен детайл / 100 € за задна врата 250 € за страничен детайл / 100 € за задна врата

ЩЕТИ БОЯ – БЕЗ ДЕФОРМАЦИИ

Модел Врата Калник Капак Праг Таван Броня Багажник Колонка Греда
 Camry 250€ 300€ 300€ 180€ 250€ 200€ 200€ 180€ 180€